DNTN Sơn Thịnh Kính Báo

Khách hàng vui chơi ngày tết, không nên thuê những căn hộ đơn lẻ trên mạng. Tòa nhà sẽ không phục vụ dịch vụ đối với những căn hộ này.

Kính báo!

smartcapture

 

One Thought to “DNTN Sơn Thịnh Kính Báo”

  1. Minhthu

    Tôi muốn đặt phòng

Leave a Comment